ANBI: Jaarverslag en Jaarrekening

Informatie over ANBI

Jaarverslag / Jaarrekening Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel over 2021

U kunt het jaarverslag ook downloaden als PDF door onderstaande downloadknop te gebruiken:

1. Doelstelling – Samenvatting

De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel heeft als doelstelling een bijdrage te willen leveren aan het verzachten van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegen te gaan. Ook stelt de Voedselbank zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bewustwording binnen de samenleving met betrekking tot armoede en armoedebestrijding. De doelgroep van de Stichting Voedselbank
Tytsjerksteradiel zijn de inwoners van de Gemeente Tytsjerksteradiel.

De Voedselbank is bereid samen te werken met andere instellingen om de lokale maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

De Voedselbank doet dat door kosteloos kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en deze vervolgens in voedselpakketten te verstrekken aan de armste mensen in de samenleving, die daar op basis van de gestelde criteria voor in aanmerking komen. Dit doen wij uitsluitend met vrijwilligers die daarvoor geen loon ontvangen. 

Het bestuur kan terugkijken op een jaar waarin dit doel in voldoende mate werd bereikt, Het bestuur kan terugkijken op een jaar waarin dit doel in voldoende mate werd bereikt, ondanks de voortdurende Coronapandemie. De organisatie liep goed. Het aanbod aan gekwalificeerde vrijwilligers was voldoende en de huisvesting toereikend. Het doel van de stichting kon worden bereikt dankzij de zeer grote steun uit de samenleving.

Alle vrijwilligers binnen de Voedselbank Tytsjerksteradiel hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

2. Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestond uit 5 personen.  In dit verslagjaar waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, dat in de verslagperiode 10 maal vergaderde. De stichting is aangesloten bij de op 15 mei 2013 opgerichte Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Huisvesting

Bijna dit gehele verslagjaar was het uitdeelpunt nog gehuisvest op het adres Hannelswei 17b, 9251 MR Burgum. Wij zijn n.l. per 23 december 2021 verhuisd naar ons nieuwe onderkomen aan Elingsloane 23 A, 9251 MN Burgum, waar nu ook het uitdeelpunt is gevestigd.

Vrijwilligers / Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden binnen de Voedselbank vinden op geheel vrijwillige basis plaats. Het beleid van de Voedselbank Tytsjerksteradiel is dat er aan de vrijwilligers voor de gewerkte uren geen salaris wordt verstrekt.

De noodzakelijk door vrijwilligers te maken onkosten, het gaat hier doorgaans om reiskosten, worden vergoed.

De inzet van vrijwilligers vormt de ruggengraat van de activiteiten binnen de voedselbank. Zonder deze inzet is het onmogelijk de organisatie draaiende te houden. In het verslagjaar waren er voldoende bekwame vrijwilligers beschikbaar om de activiteiten in het uitdeelpunt uit te voeren.  

Communicatie

De voedselbank presenteerde zich in de gemeente Tytsjerksteradiel op verschillende manieren. Zo werd er op enkele plaatsen een presentatie gegeven of was men aanwezig  bij bepaalde gelegenheden. Via de eigen website www.voedselbankt-diel.nl werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden van internet. 

3. Cliënten

Om te bepalen of een aanvrager voor een voedselpakket in aanmerking komt, vindt een intake plaats. Het bestuur volgt hierbij de landelijke normen, zoals deze o.a. zijn te vinden op de website van Voedselbankennederland.nl 

De intakes vonden ook dit jaar weer plaats in het uitdeelpunt.

Bij de organisatie van de intakes werd het bestuur ondersteund door een coördinator.

4. Voedselpakketten

De cliënten van de voedselbank werden een keer per 14 dagen in de gelegenheid gesteld een voedselpakket af te halen bij het uitdeelpunt. De pakketten werden deels gevuld met etenswaren uit het overtolligheidscircuit, die via distributie door RDC Fryslân werd aangeleverd. De pakketten werden aangevuld met voedsel dat binnenkwam door inbrengacties van met name kerken, maar ook particulieren brachten spontaan voedsel in bij het uitdeelpunt. Daarnaast werd met de eigen aanhangwagen voedsel bij levensmiddelenwinkels opgehaald. Tenslotte werd teneinde de kwaliteit van de pakketten verder te verhogen door het bestuur verse groenten, aardappelen en fruit ingekocht. 

5. Activiteiten van het uitdeelpunt in kerncijfers op 31 december 2021

Aantal huishoudens 40
Aantal huishoudens totaal 202164
Aantal personen95
Aantal kinderen < 18 jaar 29

6. Financiën

Beleid

Het bestuur houdt een algemene reserve aan ter grootte van ten minste één jaarlast, gemeten aan het laatst afgesloten verslagjaar. Hierdoor is bij onvoorziene daling van de inkomsten of onvoorziene stijging van de uitgaven de continuïteit voor een periode van een jaar gewaarborgd. Alle transacties vinden plaats via het rekeningnummer van een zakelijke rekening en een spaarrekening.  Er is geen contante kas aanwezig. 

Verantwoording

Het financieel beleid is volledig transparant en inzichtelijk en heeft geen winstoogmerk.

Op elke bestuursvergadering rapporteert de penningmeester over actuele financiële zaken en geeft inzicht in gemaakte kosten en ontvangsten.

Aan het eind van het (boek)jaar maakt de penningmeester de jaarrekening op en wordt deze op de eerstvolgende bestuursvergadering door het voltallige bestuur vastgesteld.

De positie van de bankrekeningen is over 2021 als volgt: 

  01-01-2131-12-21resultaat 
zakelijke rekening NL 66 RABO 0166 9921 27 2.668,9218.436,91+15.767,99
spaarrekening NL 14 RABO 1476 7986 13 56.105,7248.690,50-7.415,22
    +8.352,77
Jaarrekening (Samenvatting exploitatie) 2021:
InkomstenUitgaven
donaties kerken€ 11.870,72bankkosten€ 119,40
donaties andere organisaties€ 21.142,40inkopen voedsel€ 2.492,67
donaties particulieren€ 8.252,50onkosten UDP adm/beheer€ 866,10
Zijlstra Schilderw. Fact. Energie Hannelsw. 17, 17A€ 572,42Huur c.a. Hannelswei 17B, Burgum€ 8.383,40
teruggave Energie Bel. € 1.092,00energie en water€ 5.262,78
vergoeding VBN onk.    Corona € 139,15Internet, telf.vast-mobiel€ 662,75
Betaald N. Steendam (deel fact. Kenner Installaties) € 154,70Bedrijfsafval, en ongediertebestrijding. € 784,95
Teruggave afrek. Vitens€ 75,03Inventaris (koffiezetapp, printer)€ 226,95
reiskosten vrijwilligers€ 1.553,11
Kosten verz. Unive € 266,39
Huur c.a. Elingsloane  23 A, Burgum€ 9.368,00
RDC bijdrage(n)€ 951,80
Verb. Herinrichting  Elingsloane 23 A€ 4.012,63
43.298,9234.950,93

De algemene reserve per 31 december 2021 bedraagt € 48.690,50.

Het resultaat over 2021 bedraagt € 8.347,99  positief.

Balans en staat van Baten & Lasten van de Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel over het jaar 2021.

Balans

                                                                                         31-12-2020                                   31-12-2021

ACTIVA                                                                              ———————————————————

Vaste Activa

Inventaris                                                                                  3.560                                             3.800

Koel- en vriesinstallaties                                                       13.000                                           12.500 

Kratten en andere hulpmiddelen                                             522                                                 1.000

Transport (gesl. Aanhanger)                                                   1.500                                             1.250

                                                                              ———-                                 ———

                                                                              18.582                                 18.550

 Voorraden:

 Levensmiddelen en andere te verstrekken producten            pm.                                               pm.

  Vlottende activa.

  Liquide middelen

                                                             Rek. crt                             2.668                                             18.436 

                                                             Spaarrekening               56.105                                           48.690

                                                                                                      ———                                           ———

                                                                                                      58.773                                           67.126  

                                                             Totaal                              77.355                                           85.676

                                                                                                     ======                                          ====== 

 EIGEN VERMOGEN

 PASSIVA

 ALGEMENE RESERVE                        Totaal                             56.105                                           48.690

                                                                                                     ======                                          ======

7. ANBI

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel??

Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als het goede doel de ANBI status heeft.

De  Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel is m.i.v. 1 januari 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

ANBI informatie Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel:

Bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 53902394;

RSIN dan wel fiscaal nummer: 8510.65.879.

Contact gegevens:

Voedselbank Tytsjerksteradiel, Elingsloane 23 A, 9251 MN Burgum.

Email:  bestuur@voedselbankt-diel.nl  of via contact formulier.

Website: www.voedselbankt-diel.nl

U kunt onze ANBI-status verifieren door naar de website van de Belastingdienst ( http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/) te gaan. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. 

Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

 Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Burgum, krijgt u het resultaat.

8. Steun uit de samenleving / Inkomsten

De voedselbank in Tytsjerksteradiel heeft duidelijk een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. De stichting ondervond ook in 2021 opnieuw veel steun uit de plaatselijke samenleving in de vorm van donaties van kerken, gemeente, instellingen en particulieren. Naast geld werd er ook voedsel gegeven.  

Diverse kerken en scholen organiseerden inbrengacties, ook particulieren leverden hun bijdrage.(zie bijlage 2)  

9. Vooruitblik

Gelet op de economische ontwikkelingen en de gevolgen die deze (kunnen) hebben voor de inkomenspositie, verwacht het bestuur dat de vraag vanuit de samenleving naar ondersteuning door de voedselbanken ook aan de voedselbank in Tytsjerksteradiel niet voorbij zal gaan. Hierop zullen we ons dienen in te stellen.

10. Risicoparagraaf

De volgende risico’s kunnen het functioneren van de voedselbank negatief beïnvloeden:

  • Een sterke stijging van het aantal cliënten: door de aangelegde reserve waarover de Stichting ultimo 2021 beschikt is dit risico voorlopig zeker beheersbaar. 
  • Een sterke daling van de donaties: door de reserve waarover de Stichting ultimo 2021 beschikt en de steun die er maatschappelijk blijkt te zijn voor de voedselbanken is dit risico voorlopig beheersbaar.
  • Een wijziging in de beschikbaarheid van vrijwilligers: gelet op het gegeven dat zich regelmatige vrijwilligers aanmelden is dit geen groot risico.

11. Tot slot

Het bestuur wil dit verslag graag afsluiten met woorden van dank aan allen die, in welke vorm ook, de voedselbank in 2021 ondersteunden.

Bestuur per 31-12-2021

VoorzitterBianca Boonstra
Vice-voorzitterGer Dirks
SecretariaatDirk Scholten
PenningmeesterBart Krol
Algemeen bestuurslidJan Pietjou