ANBI

Informatie over ANBI

Jaarverslag Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel over 2018

1. Samenvatting

Het doel van de Stichting Voedselbank in Tytsjerksteradiel is: voedselpakketten verstrekken aan mensen die daar op basis van de gestelde criteria voor in aanmerking komen.

Het bestuur ziet terug op een jaar waarin dit doel in voldoende mate werd bereikt. De organisatie liep goed. Het aanbod aan gekwalificeerde vrijwilligers was voldoende en de huisvesting toereikend. Het doel van de stichting kon worden bereikt dankzij steun uit de samenleving.

2. Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestond uit 5 personen. In het verslagjaar waren er drie wijzigingen in de samenstelling van het bestuur: mw. Sprey en dhr. Reitsma namen afscheid, mw. Boonstra werd tot bestuurslid benoemd. Het bestuur vergaderde in de verslagperiode 6 maal en was aangesloten bij de op 15 mei 2013 opgerichte Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Huisvesting

In het verslagjaar was het uitdeelpunt gehuisvest op het adres Hannelswei 17b, 9251MR te Burgum.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers vormt de ruggengraat van de activiteiten binnen de voedselbank. Zonder deze inzet is het onmogelijk de organisatie gaande te houden. In het verslagjaar waren er voldoende bekwame vrijwilligers beschikbaar om de activiteiten in het uitdeelpunt uit te voeren.

Communicatie

De voedselbank presenteerde zich in de gemeente Tytsjerksteradiel op verschillende manieren. Zo werd er op enkele plaatsen een presentatie gegeven. Via de eigen website www.voedselbankt-diel.nl werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden van internet.

3. Cliënten

Om te bepalen of een aanvrager voor een voedselpakket in aanmerking komt, vindt een intake plaats. Het bestuur volgt hierbij de landelijke normen, zoals deze o.a. zijn te vinden op de website van de voedselbank.

De intakes vonden plaats in het uitdeelpunt.

Bij de organisatie van de intakes werd het bestuur ondersteund door een coördinator.

4. Voedselpakketten

De cliënten van de voedselbank werden een keer per 14 dagen in de gelegenheid gesteld een voedselpakket af te halen bij het uitdeelpunt, met uitzondering van de maand december. In die maand werd drie keer uitgedeeld. De pakketten werden deels gevuld met etenswaren uit het overtolligheidscircuit, die via distributie door SSVF werden aangeleverd. De pakketten werden aangevuld met voedsel dat binnenkwam door inbrengacties van met name kerken, maar ook particulieren brachten spontaan voedsel in bij het uitdeelpunt. Om de kwaliteit van de pakketten verder te verhogen kocht het bestuur verse groenten, aardappelen en fruit in.

5. Activiteiten van het uitdeelpunt in kerncijfers op 31 december 2017

Aantal huishoudens 45
Aantal huishoudens totaal 2017 68
Aantal personen139
Aantal kinderen < 18 jaar 62

6. Financiën

Beleid

Het bestuur houdt een algemene reserve ter grootte van ten minste één jaarlast, gemeten aan het laatst afgesloten verslagjaar. Hierdoor is bij onvoorziene daling van de inkomsten of onvoorziene stijging van de uitgaven de continuïteit voor een periode van een jaar gewaarborgd. Alle transacties vinden plaats via het rekeningnummer van een zakelijke rekening en een spaarrekening . Er is geen contante kas aanwezig.

De vrijwilligers ontvangen geen algemene onkostenvergoeding. Noodzakelijk te maken onkosten, het gaat hier doorgaans om reiskosten, worden vergoed.

Samenvatting exploitatie 2017:
Inkomstenin €Uitgavenin €
Donaties kerken9.829,47Bankkosten150,35
Donaties andere organisaties2.357,00Inkopen voedsel2.549,85
Donaties particulieren6.127,50Overige pakketkosten2.652,00
Vergoeding medegebruik3.494,71Huur pand7.675,00
teruggave Vitens450,45Energie en water1.909,57
teruggave SSVF390,00Huisvesting overig463,96
Administratie en beheer508,10
Inventaris6,00
Reiskosten vrijwilligers1.025,18
Overige kosten vrijwilligers594,12
Communicatie overig664,63
22.649,1318.772,15

Het resultaat over 2017 bedraagt €3.876,98.

7. ANBI

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

8. Steun uit de samenleving

De voedselbank in Tytsjerksteradiel heeft duidelijk een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. De stichting ondervond sterke en in 2017 opnieuw steun uit de plaatselijke samenleving in de vorm van donaties van kerken, instellingen en particulieren. Naast geld werd er ook voedsel gegeven.

Diverse kerken en scholen organiseerden inbrengacties, ook particulieren leverden hun bijdrage. (overzicht: bijlage 3)

9. Vooruitblik

Gelet op de economische ontwikkelingen en de gevolgen die deze (kunnen) hebben voor de inkomenspositie, verwacht het bestuur dat de landelijke trend, namelijk een constante vraag naar ondersteuning door de voedselbanken, ook aan de voedselbank in Tytsjerksteradiel niet zal voorbijgaan.

10. Risicoparagraaf

De volgende risico’s kunnen het functioneren van de voedselbank negatief beïnvloeden:

  • Een sterke stijging van het aantal cliënten: door de aangelegde reserve waarover de Stichting ultimo 2017 beschikt is dit risico voorlopig beheersbaar.
  • Een sterke daling van de donaties: door de reserve waarover de Stichting ultimo 2017 beschikt en de steun die er maatschappelijk blijkt te zijn voor de voedselbanken is dit risico voorlopig beheersbaar.
  • Een wijziging in de beschikbaarheid van vrijwilligers: gelet op het gegeven dat zich regelmatige vrijwilligers aanmelden is dit geen groot risico.

11. Tenslotte

Het bestuur sluit dit verslag graag af met woorden van dank aan allen die, in welke vorm ook, de voedselbank in 2017 ondersteunden.

Bestuur per 31-12-2017

VoorzitterVacant
Vice-voorzitterGer Dirks
SecretariaatVacant
PenningmeesterBart van der Vliet
Algemeen bestuurslidJan Pietjou