ANBI

Informatie over ANBI

Jaarverslag Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel over 2019

1. Samenvatting

Het doel van de Stichting Voedselbank in Tytsjerksteradiel is: voedselpakketten verstrekken aan mensen die daar op basis van de gestelde criteria voor in aanmerking komen.

Het bestuur kan terug kijken op een jaar waarin dit doel in voldoende mate werd bereikt. De organisatie liep goed. Het aanbod aan gekwalificeerde vrijwilligers was voldoende en de huisvesting toereikend. Het doel van de stichting kon worden bereikt dankzij de grote steun uit de samenleving. 

2. Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestond uit 5 personen.  In het verslagjaar waren er twee wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, n.l. op het secretariaat waar Marianne Sollie werd opgevolgd door Dirk Scholten en het penningmeesterschap waar Bart van der Vliet afscheid nam en werd opgevolgd door Bart Krol, dat in de verslagperiode 8 maal vergaderde. De stichting is nog altijd  aangesloten bij de op 15 mei 2013 opgerichte Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Huisvesting

Ook in dit verslagjaar was het uitdeelpunt gehuisvest op het adres  Hannelswei 17b, te Burgum.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers vormt de ruggengraat van de activiteiten binnen de voedselbank. Zonder deze inzet is het onmogelijk de organisatie draaiende te houden. In het verslagjaar waren er voldoende bekwame vrijwilligers beschikbaar om de activiteiten in het uitdeelpunt uit te voeren. 

Communicatie

De voedselbank presenteerde zich in de gemeente Tytsjerksteradiel op verschillende manieren. Zo werd er op enkele plaatsen een presentatie gegeven of was men aanwezig  bij bepaalde gelegenheden. Via de eigen website www.voedselbankt-diel.nl werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden van internet. 

Inventaris

Om het door bedrijven aangeboden voedsel beter te kunnen bewaren hebben we een VRIESCEL aangeschaft, dit werd mogelijk gemaakt door een donatie van de STICHTING TREKPAERT.

3. Cliënten

Om te bepalen of een aanvrager voor een voedselpakket in aanmerking komt, vindt een intake plaats. Het bestuur volgt hierbij de landelijke normen, zoals deze o.a. zijn te vinden op de website van de voedselbank.

De intakes vonden ook dit jaar weer plaats in het uitdeelpunt.

Bij de organisatie van de intakes werd het bestuur ondersteund door een coördinator.

4. Voedselpakketten

De cliënten van de voedselbank werden een keer per 14 dagen in de gelegenheid gesteld een voedselpakket af te halen bij het uitdeelpunt, met uitzondering van de maand december. In deze maand werd drie keer  uitgedeeld. De pakketten werden deels gevuld met etenswaren uit het overtolligheidscircuit, die via distributie door DCF werd aangeleverd. De pakketten werden aangevuld met voedsel dat binnenkwam door inbrengacties van met name kerken, maar ook particulieren brachten spontaan voedsel in bij het uitdeelpunt. Daarnaast werd met de eigen aanhangwagen voedsel bij levensmiddelenwinkels opgehaald. Tenslotte werd teneinde de kwaliteit van de pakketten verder te verhogen door het bestuur verse groenten, aardappelen en fruit ingekocht.

5. Activiteiten van het uitdeelpunt in kerncijfers op 31 december 2019

Aantal huishoudens 56
Aantal huishoudens totaal 201982
Aantal personen143
Aantal kinderen < 18 jaar 55

6. Financiën

Beleid

Het bestuur houdt een algemene reserve ter grootte van ten minste één jaarlast, gemeten aan het laatst afgesloten verslagjaar. Hierdoor is bij onvoorziene daling van de inkomsten of onvoorziene stijging van de uitgaven de continuïteit voor een periode van een jaar gewaarborgd. Alle transacties vinden plaats via het rekeningnummer van een zakelijke rekening en een spaarrekening.  Er is geen contante kas aanwezig.

De vrijwilligers ontvangen geen algemene onkostenvergoeding. Noodzakelijk te maken onkosten, het gaat hier doorgaans om reiskosten, worden vergoed.

Samenvatting exploitatie 2019:
InkomstenUitgaven
donaties kerken€ 10.280,79bankkosten€ 132,58
donaties andere organisaties€ 11.143,95 inkopen voedsel€ 4.687,58
donaties particulieren€ 9.997,50onkosten UDP€ 835,53
Zijlstra Schilderw. Fact. Energie Hannelsw. 17, 17A€ 856,33huur pand€ 7.800,00
teruggave Energie Bel. € 480,30 energie en water€ 4.918,11
bijdrage Voedselb. Ned. € 1.000,00 Internet, telf.vast-mobiel€ 590,26
Verkoop diepvriezer € 125,00 administratie en beheer€ 310,28
inventaris€ 10.162,90
reiskosten vrijwilligers€ 2.413,83
overige kosten vrijw.€ 395,95
communicatie overig€ 1.620,65
Bedrijfsafval, zuiveringl.€ 324,99
€ 33.883,87€ 34.192,66

Het resultaat over 2019 bedraagt  €  308,79 negatief.

Het resultaat komt ten laste van de algemene reserve. 

7. ANBI

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

8. Steun uit de samenleving

De voedselbank in Tytsjerksteradiel heeft duidelijk een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. De stichting ondervond ook in 2019 opnieuw steun uit de plaatselijke samenleving in de vorm van donaties van kerken, instellingen en particulieren. Naast geld werd er ook voedsel gegeven. 

Diverse kerken en scholen organiseerden inbrengacties, ook particulieren leverden hun bijdrage.

9. Vooruitblik

Gelet op de economische ontwikkelingen en de gevolgen die deze (kunnen) hebben voor de inkomenspositie, verwacht het bestuur dat de vraag vanuit de samenleving naar ondersteuning door de voedselbanken ook aan de voedselbank in Tytsjerksteradiel niet voorbij zal gaan. Hierop zullen we ons dienen in te stellen.

10. Risicoparagraaf

De volgende risico’s kunnen het functioneren van de voedselbank negatief beïnvloeden:

  • Een sterke stijging van het aantal cliënten: door de aangelegde reserve waarover de Stichting ultimo 2019 beschikt is dit risico voorlopig zeker beheersbaar. 
  • Een sterke daling van de donaties: door de reserve waarover de Stichting ultimo 2019 beschikt en de steun die er maatschappelijk blijkt te zijn voor de voedselbanken is dit risico voorlopig beheersbaar.
  • Een wijziging in de beschikbaarheid van vrijwilligers: gelet op het gegeven dat zich regelmatige vrijwilligers aanmelden is dit geen groot risico.

11. Tot slot

Het bestuur wil dit verslag graag afsluiten met woorden van dank aan allen die, in welke vorm ook, de voedselbank in 2019 ondersteunden.

Bestuur per 31-12-2019

VoorzitterBianca Boonstra
Vice-voorzitterGer Dirks
SecretariaatDirk Scholten
PenningmeesterBart Krol
Algemeen bestuurslidJan Pietjou