ANBI

Informatie over ANBI

Jaarverslag Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel over 2018

1. Samenvatting

Het doel van de Stichting Voedselbank in Tytsjerksteradiel is: voedselpakketten verstrekken aan mensen die daar op basis van de gestelde criteria voor in aanmerking komen.

Het bestuur kan terug kijken op een jaar waarin dit doel in voldoende mate werd bereikt. De organisatie liep goed. Het aanbod aan gekwalificeerde vrijwilligers was voldoende en de huisvesting toereikend. Het doel van de stichting kon worden bereikt dankzij de grote steun uit de samenleving. 

2. Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestond uit 5 personen.  In het verslagjaar waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, dat in de verslagperiode 6 maal vergaderde De stichting is nog altijd  aangesloten bij de op 15 mei 2013 opgerichte Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Huisvesting

Ook in dit verslagjaar was het uitdeelpunt gehuisvest op het adres  Hannelswei 17b, te Burgum.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers vormt de ruggengraat van de activiteiten binnen de voedselbank. Zonder deze inzet is het onmogelijk de organisatie draaiende te houden. In het verslagjaar waren er voldoende bekwame vrijwilligers beschikbaar om de activiteiten in het uitdeelpunt uit te voeren. 

Communicatie

De voedselbank presenteerde zich in de gemeente Tytsjerksteradiel op verschillende manieren.    Zo werd er op  enkele plaatsen een presentatie gegeven of was men aanwezig  bij bepaalde gelegenheden.  Ook werd voorlichting gegeven aan leerlingen in het kader van het project BAAS van Welzijnswerk Kearn in Burgum. Via de eigen website www.voedselbankt-diel.nl werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden van internet. 

3. Cliënten

Om te bepalen of een aanvrager voor een voedselpakket in aanmerking komt, vindt een intake plaats. Het bestuur volgt hierbij de landelijke normen, zoals deze o.a. zijn te vinden op de website van de voedselbank.

De intakes vonden ook dit jaar weer plaats in het uitdeelpunt.

Bij de organisatie van de intakes werd het bestuur ondersteund door een coördinator.

4. Voedselpakketten

De cliënten van de voedselbank werden een keer per 14 dagen in de gelegenheid gesteld een voedselpakket af te halen bij het uitdeelpunt, met uitzondering van de maand december. In deze maand werd drie keer  uitgedeeld. De pakketten werden deels gevuld met etenswaren uit het overtolligheidscircuit, die via distributie door SSVF en DCF werden aangeleverd. De pakketten werden aangevuld met voedsel dat binnenkwam door inbrengacties van met name kerken, maar ook particulieren brachten spontaan voedsel in bij het uitdeelpunt. Daarnaast werd met de aangeschafte aanhangwagen voedsel bij levensmiddelen winkels op gehaald. Tenslotte werd teneinde de kwaliteit van de pakketten verder te verhogen door het bestuur verse groenten, aardappelen en fruit ingekocht.

5. Activiteiten van het uitdeelpunt in kerncijfers op 31 december 2017

Aantal huishoudens 54
Aantal huishoudens totaal 2018 68
Aantal personen154
Aantal kinderen < 18 jaar 74

6. Financiën

Beleid

Het bestuur houdt een algemene reserve ter grootte van ten minste één jaarlast, gemeten aan het laatst afgesloten verslagjaar. Hierdoor is bij onvoorziene daling van de inkomsten of onvoorziene stijging van de uitgaven de continuïteit voor een periode van een jaar gewaarborgd. Alle transacties vinden plaats via het rekeningnummer van een zakelijke rekening en een spaarrekening.  Er is geen contante kas aanwezig.

De vrijwilligers ontvangen geen algemene onkostenvergoeding. Noodzakelijk te maken onkosten, het gaat hier doorgaans om reiskosten, worden vergoed.

Samenvatting exploitatie 2018:
Inkomstenin €Uitgavenin €
donaties kerken7.354,05bankkosten140,13
donaties andere organisaties3.750,00inkopen voedsel4.408,30
donaties particulieren9.855,00overige pakketkosten1.253,00
vergoeding medegebruik305,66huur pand7.800,00
teruggave Vitens4,58energie en water2.441,16
teruggave Energiebel.256,07huisvesting overig384,15
teruggave belastingen132,18administratie en beheer666,72
inventaris56,48
reiskosten vrijwilligers1.689,45
overige kosten vrijw.1.666,12
communicatie overig583,88
kosten aanhangwagen 1.600,00
21.657,5422.689,39

Het negatief saldo over 2018 bedraagt €1031,85

Het resultaat komt ten laste van de algemene reserve. 

7. ANBI

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

8. Steun uit de samenleving

De voedselbank in Tytsjerksteradiel heeft duidelijk een plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. De stichting ondervond ook in 2018 opnieuw  steun uit de plaatselijke samenleving in de vorm van donaties van kerken, instellingen en particulieren. Naast geld werd er ook voedsel gegeven. 

Diverse kerken en scholen organiseerden inbrengacties, ook particulieren leverden hun bijdrage.

9. Vooruitblik

Gelet op de economische ontwikkelingen en de gevolgen die deze (kunnen) hebben voor de inkomenspositie, verwacht het bestuur dat de vraag vanuit de samenleving naar ondersteuning door de voedselbanken ook aan de voedselbank in Tytsjerksteradiel niet voorbij zal gaan. Hierop zullen we ons dienen in te stellen.

10. Risicoparagraaf

De volgende risico’s kunnen het functioneren van de voedselbank negatief beïnvloeden:

  • Een sterke stijging van het aantal cliënten: door de aangelegde reserve waarover de Stichting ultimo 2018 beschikt is dit risico voorlopig zeker beheersbaar. 
  • Een sterke daling van de donaties: door de reserve waarover de Stichting ultimo 2018 beschikt en de steun die er maatschappelijk blijkt te zijn voor de voedselbanken is dit risico voorlopig beheersbaar.
  • Een wijziging in de beschikbaarheid van vrijwilligers: gelet op het gegeven dat zich regelmatige vrijwilligers aanmelden is dit geen groot risico.

11. Tenslotte

Het bestuur sluit dit verslag graag af met woorden van dank aan allen die, in welke vorm ook, de voedselbank in 2018 ondersteunden.

Bestuur per 31-12-2018

VoorzitterBianca Boonstra
Vice-voorzitterGer Dirks
SecretariaatMarianne Sollie
PenningmeesterBart van der Vliet
Algemeen bestuurslidJan Pietjou